Ilgar's House

          

Mahmud House

            

Nijar Khanum's House

         

Elmira Khanum's House